Vier ogen principe

Vier ogen principe

Naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam is de Commissie Gunning ingesteld om onderzoek te doen naar de toedracht van de Amsterdamse zedenzaak met als doel om hieruit lessen te trekken voor een betere en veiligere kinderopvang. Na het bekend worden van het rapport Gunning hebben we de aanbevelingen voor de kinderopvang naast onze eigen praktijk, protocollen en werkinstructies gelegd en hebben we dit per 1 juli 2013 aangepast, deze zijn te verkrijgen bij de pedagogische medewerkers van Joy.

Wat houdt het vierogenprincipe in?

Het vierogen principe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren; de beroepskracht of beroepskracht in opleiding kan de werkzaamheden uitsluitend verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Convenantpartijen vinden het belangrijk dat ouders en oudercommissies betrokken worden bij het invulling geven aan het vierogen principe. Onze kinderopvang heeft het vierogenprincipe nader uitgewerkt. Aan de oudercommissie is hierbij om advies gevraagd. Jaarlijks zal Kdv Joy de ouders en oudercommissies informeren over eventuele wijzigingen m.b.t. werkwijze en invulling van het vierogenprincipe beleid.

Bij de invulling van het vierogenprincipe is er rekening gehouden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een beroepskracht alleen op de groep of in het centrum aanwezig kan zijn.

Een aantal denkbare oplossingsrichtingen zijn:

  • Open, professioneel werkklimaat
  • Aan de randen van de dag samenvoegen van stamgroepen;
  • Boventallige inzet van beroepskrachten in opleiding;
  • Bouwkundige voorzieningen;
  • Mogelijke inzet van audiovisuele middelen.

De sfeer op onze kinderopvang is heel open en transparant. Alles is en maken wij bespreekbaar. Een uitwerking van het vier -ogenprince beleid is te verkrijgen bij de pedagogische medewerkers van Joy.