KDV Joy

2

KDV Joy

Het kinderdagverblijf JOY voldoet in alle opzichten aan de wettelijke eisen die de gemeente Zwolle, de GGD en de brandweer stellen. KDV Joy heeft zowel voor de reguliere opvang als voor de buitenschoolse opvang een landelijke registratie nummer. In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Kinderdagverblijf JOY heeft een christelijke grondslag dit betekent dat bestuur, leidsters een christelijke levensovertuiging hebben. De opvang staat open voor kinderen van alle nationaliteiten en geloofsovertuigingen. Het christelijk geloof wordt op een vrijblijvende wijze aangeboden waarbij wederzijds respect een sleutelwoord is.

Kinderdagverblijf JOY heeft tot doel:

* aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar professionele opvang te bieden;
* het verzorgen en begeleiden van de kinderen in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ouders/verzorgers;
* het creëren van een veilige leef – en speelruimte waar het kind zichzelf kan zijn en zich kan ontspannen.

Voor wie?

* ouders/verzorgers die voor hun kinderen goede opvang wensen;
* ouders/verzorgers die werken of studeren;
* ouders/ verzorgers waarvan beide fulltime/ parttime werken;
* ouders die hun arbeid en zorgtaken willen combineren;
* ouders/verzorgers die wensen dat hun kinderen in contact komen met anderen kinderen.

Veiligheid en gezondheid

Het werken met groepen kinderen maakt het noodzakelijk dat het materiaal en de inrichting van de groepsruimten voldoet aan strenge veiligheidsnormen. Jaarlijks wordt in elke ruimte een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een actieplan veiligheid opgesteld en uitgevoerd. Ook wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid gedaan op basis waarvan een actieplan gezondheid wordt opgesteld en uitgevoerd. Op elk kinderdagverblijf en naschoolse opvang kunt u deze documenten inzien.

In iedere kinderopvanglocatie zijn teamleden met een EHBO-diploma en een diploma Bedrijfshulpverlening aanwezig.

Personeel

Onze groepsleiding heeft een gerichte opleiding op minimaal MBO-niveau gevolgd. Daarmee wordt voldaan aan de eisen uit de CAO kinderopvang. De invalshoeken van de diverse MBO en HBO opleidingen variëren van het diploma MDO-SPW kwalificatieniveau 4, een specifieke opleiding voor groepsleidsters in de kinderopvang, tot opleidingen met een sociaal-pedagogische, sociaal-culturele, pedagogische, sport en lichamelijke opvoeding.

Met betrekking tot personeel wordt naar een zo groot mogelijke continuïteit gestreefd. Dit houdt in dat er naast ervaren parttimers, in het kader van opleiding en maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook gewerkt wordt met stagiaires. Deze ondersteuners wordt gescreend en moeten over voldoende kennis beschikken en waar toepasselijk over ervaring om professionele en volgens de wetgeving ondersteuning te leveren.

We zijn een groep enthousiaste en professionele medewerksters die klaar staan uw kinderen op verantwoorde wijze en met plezier op te vangen.